HDJT_logo_www.jpg Hrvatski | English
Hrvatsko društvo za jezične tehnologije

Hrvatsko društvo za jezične tehnologije...

Opći je cilj HDJT-a okupiti zainteresirane osobe koje se bave jezičnim tehnologijama i njihovim izvorima s istraživačkoga, razvojnoga, pedagoškoga, korisničkoga ili kakva drugog stajališta ili se s tih drugih stajališta zanimaju za jezične tehnologije. Rad je HDJT-a usmjeren unaprjeđenju jezičnih tehnologija, ponajviše za hrvatski jezik; omogućavanju razmjene mišljenja i iskustava članova te koordiniranju njihova nastojanja; zaštiti i promoviranju strukovnih interesa članova HDJT-a i zalaganju za njihov struči, društveni i gospodarski položaj.

Osnovni poslovi i djelatnosti HDJT-a jesu:

  1. skrb za razvitak jezičnih tehnologija u teoriji i praksi s osobitim obzirom na hrvatski jezik,
  2. skrb za protok i širenje informacija o jezičnim tehnologijama i za uvažavanje njihovih potreba, uspjeha i mogućnosti,
  3. skrb za uvođenje obrazovnih smjerova/kolegija povezanih s jezičnim tehnologijama na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini,
  4. skrb za interdisciplinarno povezivanje i suradnju sa srodnim međunarodnim organizacijama i organizacijama od slična interesa u Republici Hrvatskoj,
  5. skrb za obavještavanje javnosti o stanju, razvitku i perspektivama jezičnih tehnologija s osobitim obzirom na hrvatski jezik,
  6. poticanje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija kao i organiziranje stručnih i znanstvenih skupova s područja jezičnih tehnologija,
  7. sudjelovanje u pripremi i izradbi zakonskih i podzakonskih propisa i standarda koji se odnose na razvitak i uporabu jezičnih tehnologija,
  8. poticanje uporabe jezičnih tehnologija.

Imajući u vidu značaj koji u suvremenome svijetu jezik ima ne samo kao sredstvo komunikacije, nego i kao sredstvo političkih, gospodarskih i drugih mogućnosti pojedine nacionalne zajednice i njezina identiteta, njezine raspoznatljivosti i kulturne samostojnosti u sve izraženijim međunarodnim integracijama, HDJT se uključuje i u oblikovanje inicijativa koje će potpomagati hrvatski jezik i u tom pogledu. Pri tom se ponaša u skladu s javnim interesom i s ostalima sudjeluje pri razrješavanju pitanja koja su od nacionalne važnosti, a dotiču se interesa njegovih članova.

(Članak 7. Statuta Hrvatskoga društva za jezične tehnologije)