Zavod za lingvistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Hrvatski
nacionalni
korpus


HOME

USTANOVE/UDRUGE

PROJEKTI

KORPUSI

RJEČNICI

ALATI

GOVOR

SKUPOVI/KONGRESI

POJMOVNIK

OSTALO

Korpusi predstavljaju temeljni oblik jezični resursa i nezamjenjljiva su osnovica istraživanju jezičnih tehnologija za svaki pojedini prirodni jezik.

Hrvatski korpusi


WWW kao korpus


Dostupni korpusi drugih jezika

Bosanski

Bugarski

Češki

Danski

Engleski

Estonski

Etiopski jezici

Finski

Francuski

Galski jezici

Grčki

Hebrejski

Indijski jezici

Litavski

Lužičkosrpski

Mađarski

Malajski

Norveški

Nizozemski

Njemački

Poljski

  • PELCRA (Polish and English Language Corpora for Resarch and Applications)
  • IPI PAN (korpus poljskoga jezika)

Portugalski

Rumunjski

  • MULTEXT-East: višejezični korpusi i alati za srednjo- i istočnoeuropske jezike

Ruski

Slovački

Slovenski

Srpski

Španjolski

Švedski

Talijanski

Turski

Ostali korpusi


Drugi popisi korpusa